Jaarverslag 2004

Agenda en verslag algemene ledenvergadering 2004
Het bestuur nodigt haar leden hierbij uit op dinsdag 11 mei a.s. in “De Gulle Waard” te Denekamp, aanvang 20.00 uur.

Agenda:
Opening
Verslag door de secretaris
Financieel verslag door de penningmeester
Verslag door de kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn mevr. N. Dingeldein – Ekkelboom (secretaris) en mevr. E.C.C. Bodde – Oude Holtkamp. Aftredend en niet verkiesbaar is de heer J.N. den Ouden.
Mededelingen
Rondvraag
Afgevaardigde van Monuta geeft uitleg over de mogelijkheden van bijverzekeren
Sluiting
Verslag van de vergadering

De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.
Het verslag van vorig jaar, welke door de secretaris werd voorgelezen, kreeg de goedkeuring van de aanwezige. Het financiële verslag, welke door de penningmeester van uitleg werd voorzien, werd akkoord bevonden en hem wed door de kascontrole-commissie decharge verleend.
Bij de bestuursverkiezing werden de dames E. Bodde – Oude Holtkamp en N. Dingeldein –Ekkelboom herkozen.
De heer J.N. den Ouden was niet herkiesbaar. Aangezien hij 57 jaar lang bestuurslid is geweest werd hij tot “ ere-bestuurslid” benoemd.
De heer R.B. Schepers, welke 43 jaar bestuurslid was en van wie men vorig jaar reeds afscheid had genomen, is op deze vergadering tevens tot “ere-bestuurslid” benoemd.
Vanuit het bestuur komt de mededeling, dat er de afgelopen 3 jaar diverse prijsverhogingen met betrekking tot uitvaarten hebben plaatsgevonden.
Vanaf 1 januari 2005 ziet zij zich genoodzaakt om een contributieverhoging te moeten doorvoeren. Tevens deelt het bestuur mee, dat vanaf dezelfde datum ook de vergoedingen zullen worden verhoogd.
Na de vergadering kwam de heer Pieters van Uitvaartverzekering Monuta het één en ander vertellen over bijverzekeren.
Hij vertelde eveneens over de verzorging door Monuta van bijzondere begrafenissen, zoals de uitvaart van Prins Claus, Koningin Juliana, Pim Fortuyn, etc. Hij vond bij de aanwezige een aandachtig gehoor.
Aan het einde van deze uiteenzetting werd de heer Pieters op gepast wijze door de voorzitter bedankt en sloot de voorzitter de vergadering.

 

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.