Jaarverslag 2005

Agenda en verslag algemene ledenvergadering 2005

Agenda:
Opening
Verslag door de secretaris
Financieel verslag door de penningmeester
Verslag door de kascontrolecommissie
Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Nordholt en Kluitenberg.
Mededelingen
Rondvraag
De heer de Lange, directeur van de crematoria Usselo en Almelo, gaf informatie omtrent de gang van zaken bij een crematorium.
Sluiting

 
Verslag van de vergadering

De begrafenisvereniging “Helpt Elkander” hield op dinsdag 3 mei jl. haar jaarlijkse ledenvergadering in de Gulle Waard te Denekamp. De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.
Het verslag van vorig jaar, dat door de tweede secretaris werd voorgelezen, kreeg de goedkeuring van de aanwezigen. Het financiële verslag, dat door de penningmeester van toelichting en uitleg werd voorzien, werd akkoord bevonden. Tevens werd de penningmeester door de kascontrolecommissie decharge verleend.
Bij de bestuursverkiezing waren de heren Nordholt en Kluitenberg aftredend en herkiesbaar. Beide heren werden herkozen.

Vanuit het bestuur komt de mededeling dat de vereniging beschikt over een eigen website. Deze site is te vinden onder www.helptelkander-wa.nl. Deze site biedt veel informatie m.b.t. uitvaart, vergoedingen, wilsbeschikkingen en talloze andere zaken.

Na de vergadering gaf de heer de Lange, directeur van de crematoria Usselo en Almelo, informatie omtrent de gang van zaken bij een crematie. Tevens gaf hij een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van crematies. Aan de hand van foto’s kregen de aanwezigen een goed beeld van de ontwikkelingen binnen deze branche. Na deze uiteenzetting werd de heer de Lange op gepaste wijze door de voorzitter bedankt en sloot de voorzitter de vergadering.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.