Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2006

De begrafenisvereniging “Helpt Elkander” heeft op dinsdag 9 mei jl. haar jaarlijkse ledenvergadering in de Gulle Waard te Denekamp gehouden. De voorzitter, de heer Den Ouden opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.
Het jaarverslag van 2005, dat door de voorzitter werd voorgelezen, kreeg de goedkeuring van de aanwezigen.
Het financiële verslag, dat door de penningmeester, de heer Nordholt, van toelichting werd voorzien, werd akkoord bevonden. Tevens werd de penningmeester door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Van Garderen, Rademaker en mevrouw Steffens, decharge verleend.
Bij de bestuursverkiezing waren de dames Fox, Schutte en de heer Den Ouden aftredend en herkiesbaar. Alle drie de bestuursleden werden unaniem herkozen. De heer van Garderen werd als nieuw bestuurslid verwelkomd.
De aanwezigen gaven aan het te betreuren dat de opkomst aan de magere kant was. Mede omdat er elk jaar wordt getracht door middel van gastsprekers een extra dimensie aan de avond te geven. In de toekomst zal nog meer worden gezocht naar het bereiken van de leden. Middelen als de website www.helptelkander-wa.nl van de vereniging en nieuwsbrieven zullen ook worden ingezet.
De voorzitter sloot vervolgens de het officiële deel van de vergadering.

Na de pauze gaf de heer Schimmel, donatiefunctionaris van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede een boeiende lezing over orgaandonatie. De aanwezigen waren allen zeer enthousiast over de presentatie en zeer zeker onder de indruk van hetgeen de heer Schimmel vertelde. De heer Schimmel werd door de voorzitter op een gepaste manier bedankt voor zijn aanwezigheid aan deelname aan de avond.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.