Jaarverslag 2007

Jaarvergadering 2007

De begrafenisvereniging  Helpt Elkander WA hield op dinsdag 8 mei jl. in  De Gulle Waard haar jaarlijkse ledenvergadering. Omdat de voorzitter verhinderd was, nam de penningmeester deze rol over en opende de vergadering, waarbij hij iedereen wel­kom heette. Aan de orde kwamen de behandelde onderwerpen van het afgelopen jaar. De betreffende notulen werden voorgelezen en goedgekeurd door de aanwezigen. Ook het financiële verslag, dat door de penningmeester van uitleg werd voorzien, werd door de aanwezigen akkoord bevonden. De kascontrolecommissie heeft hem hiervoor decharge verleend.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend en herkiesbaar: de dames E. Bodde-Oude Holtkamp en N. Dingeldein-Ekkelboom. De laatste genoemde, die als secretaris aan onze vereniging verbonden is, had aangegeven deze functie te willen neerleggen en als bestuurslid aan te blijven. Beide dames werden herkozen. Mevr E. Bodde-Oude Holtkamp stelde zich vervolgens beschikbaar voor de functie van secretaris. Tevens werden de aspirant bestuursleden: mevr. R.H.J. Bloemen en dhr J.W.L. Grunder voorgedragen en benoemd in het bestuur.
Vanuit het bestuur komt het voorstel dat er vanaf 1 januari 2008 een contributiever­hoging gewenst is. Deze verhoging is noodzakelijk, aangezien er verschillende prijs­verhogingen sinds 1 januari 2005 door derden zijn door gevoerd. Tevens deelt het bestuur mee dat vanaf 1 januari a.s. ook de vergoedingen aan de leden zullen wor­den verhoogd. Dit voorstel krijgt de goedkeuring van de aanwezigen.

Na de vergadering kwam de heer G.Luttikhuis van B.V.L.O. het een en ander vertel­len over: thuisopbaringen. De aanwezigen waren enthousiast over de mogelijkheden, welke deze vorm van opbaring momenteel heeft en welke invloed dit op de nabe­staanden heeft. .De heer G.Luttikhuis werd daarna op gepaste wijze bedankt. De aanwezigen werden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng waarna de vergadering werd gesloten.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.