Jaarverslag 2010

Ledenvergadering 2010 onderlinge begrafenisvereniging
“Helpt Elkander WA”.

Op donderdag 27 mei jl. heeft de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden bij de Schout te Denekamp.
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Het jaarverslag van vorig jaar, dat door de secretaris werd voorgelezen, kreeg de goedkeuring van de aanwezigen.
Het financiële verslag, dat door de penningmeester, de heer A. van Garderen, van toelichting werd voorzien, werd akkoord bevonden.
Tevens werd aan de penningmeester door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heer, M.P. Zengerink en mevrouw D.W.J. van Berkum, decharge verleent.
Bij de bestuursverkiezing waren de dames N. Ekkelboom en E.C.C. Bodde aftredend, zij stelden zich wel verkiesbaar en werden dan ook unaniem herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar was de heer G. Nordholt . Toch werd hij naar voren gehaald, zodat de voorzitter een dankwoord kon richten tot hem. Na bijna 30 jaar deel uit gemaakt te hebben van ons bestuur, als bestuurslid en penningmeester, bedankte de voorzitter hem voor zijn tomeloze inzet voor onze vereniging. Als dank overhandigde de voorzitter hem een cadeaubon en een fraaie bos bloemen voor zijn vrouw ,mevrouw D. Nordholt. Tevens werd hij benoemd als erelid van de begrafenisvereniging “helpt elkander”.
Mevrouw B. van Tongeren werd gepresenteerd als nieuw bestuurslid om in het bestuur plaats te nemen. Zij werd unaniem door de aanwezigen gekozen om zitting te nemen in het bestuur. De voorzitter sloot vervolgens het officiële deel van de vergadering.

Na de pauze kreeg mevrouw J.Y.N. Vonhof-Lips van notariskantoor Vrielink Willems Zonder uit Denekamp het woord. Zij gaf een presentatie over erfrecht, erfbelasting, etc. De aanwezigen vonden het allen een zeer interessant onderwerp mede omdat er in 2010 enkele wijzigingen mbt. de erfbelasting hebben plaatsgevonden. Na deze uiteenzetting werd mevrouw Vonhof-Lips op gepaste wijze door de voorzitter bedankt . Ook bedankte hij de aanwezigen voor hun presentie en inbreng.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.