Jaarverslag 2014

Onderlinge Begrafenisvereniging
“Helpt Elkander WA” Denekamp
Verslag jaarvergadering
Datum : 23 juni 2014 om 20:00 uur
Plaats : Kulturhus Denekamp

Aanwezig: Berthie Schutte, Gerda Schutte, Ria Bloemen, Irma Rondhuis, Nicole Ekkelboom, Patrick den Ouden, Bianca van Tongeren, Peter Leusman en Esther Bodde
Een lijst van de aanwezige leden is rondgegaan en iedereen heeft hierop getekend, behalve de heer Overkamp, die was al weg maar was wel de eerste helft aanwezig.(zie lijst)

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom

2. Het verslag van de ledenvergadering van vrijdag 7 februari 2014 werd voorgelezen door de secretaris. Het verslag werd goedgekeurd door de aanwezige leden

3. Financieel verslag door de penningmeester
Totaal kapitaal van HE is op dit moment € 178.500,00 Euro. Er wordt voorlopig geen contributieverhoging ingesteld. Ondanks het resultaat door toedoen van Arwin van Garderen kan de vereniging op dit moment nog iedereen een begrafenis vergoeden.
Vraag van de leden was, wat de precieze vergoeding was voor een begrafenis: Er is geen vaste vergoeding, maar een bijdrage in diverse kosten.
Er zal, ondanks de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, geen contributieverhoging worden ingevoerd.

4. Vragen van leden en mededelingen:
Om van bepaalde zaken op de hoogte gehouden te worden is het handig dat de leden hun emailadres doorgeven aan HE, zodat die over bepaalde zaken een email kunnen ontvangen.

Plannen m.b.t. het mortuarium zijn gecanceld

Barbara is opgeheven en ergens anders ondergebracht, de leden blijven verzorgd onder een andere instantie.  Hierna volgden nog enkele vragen van leden m.b.t. het handelen van Arwin van Garderen en het niet opmerken hiervan door het bestuur.
Waarom hebben banken niets gemerkt: frauduleus telebankieren is moeilijk door banken te ontdekken. Mede omdat AvG alle lopende gelden naar de ING overboekte (een bankrekening die voor het aantreden van AvG niet in de boeken voorkwam en zodoende door accountant en kascommissieleden niet opgemerkt kon worden), van daaruit sluisde hij het verder naar eigen rekeningen voor div. doeleinden (faillissement afwikkeling en buitenlandschulden van AvG). Ook machtigingen door AvG waren niet te traceren door banken.
Voorstel voor nu is, dat een tweede persoon controle gaat uitoefenen bij transacties of machtigingen. Diverse grote overboekingen zouden dan niet via telebankieren moeten lopen maar via overboekingsformulieren of machtigingen die door een tweede persoon getekend zou moeten worden.
Kamer van koophandel: hoe is het mogelijk dat daar niets opgemerkt is: ook hier had AvG een bewuste strategie, door gewoon de jaarverslagen niet door te geven. Er was dus niets bekend van de voorgaande jaren en de KVK had niets ondernomen om dit op te vragen.
Ook hier moet nu op gelet worden dat de jaarverslagen na verschijnen, naar de KVK doorgestuurd worden.
Vervalsing jaarverslagen door AvG waren altijd kloppend. De daadwerkelijke resultaten waren niet bekend, mede omdat AvG aangaf dat de boekhouder het allemaal gecontroleerd had en opgesteld had. Dat hij dit de laatste jaren zelf deed, was voor hem het grootste struikelblok om ontdekt te worden. Daarom zorgde hij bij de jaarvergadering altijd voor een kloppend alibi m.b.t de boekhouder. Ook werd opgemerkt, dat de verslagen door een actuaris werden nagekeken de laatste jaren. Er was echter geen sprake van een actuaris. Die was door van Garderen benaderd en hij had ook contact gehad, echter de daadwerkelijke rapporten werden nooit door de actuaris bekeken.
Voorstel is om nu steekproefsgewijs de voorlopige jaarrekening te laten bekijken.
De kascontrole: ook dit werd door Arwin afgeraden mede door de z.g. actuariscontrole, die niet uitgevoerd werd en doordat hij beweerde dat de boekhouder alles controleerde.
Voorstel voor nu, vanavond nog een kascontrolecommissie samen te stellen van tenminste 3 personen en ook een standaardformulier te hanteren voor duidelijkheid naar de leden toe.
Verder vonden enkele leden de vergadering te laat aangekondigd, de aankondiging is echter wel volgens de standaardtermijn aangekondigd. Om kosten te besparen werden de uitnodigingen door het bestuur gedrukt en bezorgd, wat toch nog binnen de gestelde termijn gelukt was.

Er werden ook vragen gesteld omtrent de vergoeding van de begrafenis. De kosten van de uitvaart werden in twijfel getrokken door enkele leden. De prijzen verschilden nogal eens. De persoonlijke verzorging bijvoorbeeld, die kunnen minder zijn wanneer Luttikhuis die zelf verzorgd of dat het door de familie wordt gedaan. De kosten kunnen voor de verzorging bedragen ca. 325 Euro. Er is een schema voor de kosten, maar die kunnen afwijken wanneer men meer of minder wil. Mochten er klachten zijn, dan kan men die direct naar het bestuur doorgeven. (dit wordt door het bestuur ook zeer op prijs gesteld)
Daarnaast is HE altijd met meerdere ondernemers in gesprek, maar op dit moment is Luttikhuis degene die door HE wordt aangewezen om niet gekort te worden in de uitkering.

Het Royement van AvG is nu officieel ingevoerd.

Er is een lijst rondgegaan, waar iedereen kon tekenen dat hij bij de vergadering aanwezig is geweest.
Daarnaast werd onderling door het bestuur besproken om de to-do list weer in te voeren, dit om alle zaken zo goed mogelijk af te handelen. Bianca van Tongeren zal de concept lijst weer opstellen en de bestuursleden zullen dit de volgende vergadering bekijken.

5. Verkiezing bestuur
Aftredend lid en herkiesbaar: G. Schutte, R. Bloemen en B. van Tongeren
Alle bestuursleden werden unaniem herkozen en nemen weer plaats in het bestuur
De heer Broekhuis werd als aspirant bestuurslid gekozen en zal volgend jaar plaatsnemen, na verkiezing in het bestuur.
Ook werden drie leden gekozen om plaats te nemen in de kascontrolecommissie.
Verder werd besproken om voorlopig Irma Rondhuis als penningmeester aan te houden, maar dat er wel wordt gezocht naar een nieuwe (externe) penningmeester.

6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis

Voorzitter                                Secretaris
A.H.J. Schutte                        B. van Tongeren

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.