Jaarverslag 2015

Onderlinge Begrafenisvereniging
“Helpt Elkander WA” Denekamp
Verslag jaarvergadering
Datum : 20 juni 2016 om 20:00 uur
Plaats : Gebouw Irene Denekamp

Aanwezig:        Berthie Schutte, Peter Leusman, Jan Broekhuis, Gerda Schutte, , Bianca van Tongeren, Irma Rondhuis

Afwezig met kennisgeving:, Ria Bloemen, Patrick den Ouden, Nicole Ekkelboom, Clemens Kienhorst (lid kascommissie)

Zonder kennisgeving: Esther Bodde

Opening

om 20.10 uur
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hierna werd er een lijst doorgegeven waar alle aanwezige leden hun naam en adres en emailadres konden invullen.

Verslag ledenvergadering 2015
Het verslag werd voorgelezen en werd goedgekeurd door bestuur en aanwezige leden.

Verkiezing bestuur
De heer Patrick den Ouden, Peter Leusman en Berthie Schutte waren herkiesbaar en werden door de leden unaniem herkozen om opnieuw plaats te nemen in het bestuur.

Ledenkaarten -contributie: De nieuwe ledenkaarten zijn ingevoerd en verstuurd. Dit heeft veel werk gekost en er wordt verzocht aan de leden de kaart nauwkeurig na te kijken en evt. wijzigingen door te geven. Er zijn 900 ledenkaarten de deur uitgegaan, waarvan er 12 terug zijn gekomen ivm geen correct adres en ruim 100 kaarten met aanpassingen zoals toevoegen van mailadres en telefoonnummer.

De incasso van de contributie voor het komende kwartaal zal een week eerder plaatsvinden door de Rabobank. Berthie heeft hierover contact gehad, dit is echter niet meer terug te draaien.

Financiën
Irma Rondhuis deed verslag van het financiële boekjaar 2015 en gaf er ook uitleg bij.
De balans van 2014/2015 werden naast elkaar vergeleken.
In 2015 is meer binnengekomen dan dat er aan kosten is uitgegaan.
Alle cijfers werden bekeken door de leden.
In 2014 waren er in totaal 16 uitvaarten, in 2015 waren dat er 21, wat dus een lichte stijging laat zien.
Er is nog steeds een negatief vermogen vermeldt, dit heeft te maken met het bedrag dat Arwin van Garderen heeft verduisterd.
De algemene kosten zijn duidelijk minder geworden in 2015, dit heeft als oorzaak dat in 2014 nog hoge advieskosten betaald moesten worden i.v.m. de rechtszaak tegen Arwin van Garderen. Dit zal in 2016 nihil zijn. Er bestaat eens kans dat nog een klein bedrag terugkomt van Arwin van Garderen.
De renteopbrengst is gelijk gebleven en de uitstaande gelden zijn gestegen.
De conclusie: de positie van HE wordt verbeterd.

Verslag Kascommissie: De kascommissie is bijeen geweest en heeft de cijfers bekeken en waren vol lof over de boekhouding van Irma. De heer Masseling en de heer Kienhorst en Groeneveld hadden weer zitting in de kascommissie en de heer Zengerink was als vervangend kascommissie lid aanwezig. De heer Zengerink had een stuk opgesteld en puntenlijst voor onervaren leden m.b.t. de boekhouding. Deze puntenlijst zal bij elke controle van de kascommissie worden gehanteerd. Geen enkel kascontrolelid was op de vergadering aanwezig,  (alleen de heer Kienhorst had zich afgemeld) waardoor ditgene helaas niet kon worden toegelicht. Er werd wel een ondertekende verklaring aan de aanwezige leden overhandigd als bewijs dat de leden de kascontrole hadden goedgekeurd.

Voortgang Mortuarium Denekamp:
De opening vindt plaats op 10 juli 2016 tussen 11.00 en 15.00 uur, waarbij er gelegenheid is om de familiekamers te bezichtigen. De ligkosten zullen 150 – 200 Euro per dag bedragen.
Er waren veel klachten over de sleutel van het mortuarium, echter hier kan Luttikhuis zelf niets aan doen, omdat Kienhuis de beheerder is. In de toekomst zal er een digitale sleutel komen, waardoor dit probleem is opgelost.

Rondvraag / Mededelingen:
Hoe is het met de uitvaartverzorging van de heer Luttikhuis? Hij heeft de afgelopen tijd ondersteuning gekregen van  Yarden, i.v.m. overbelasting en mogelijke burn-out. Dit is bij een aantal betreffende uitvaarten van dit jaar goed bevallen. De korting die Luttikhuis in het verleden gaf, blijft gelden. Vraag van de leden is of er niet een plaatselijk iemand de begrafenis zou kunnen regelen. Dit zou wel kunnen, echter dan geldt de korting niet en het is dus de keuze van een lid zelf, om het door een andere ondernemer te laten regelen. Deze afspraak van een korting van 20 % is exclusief met Luttikhuis geregeld.

Kosten van uitvaart: Er werd door leden aangegeven dat men liever een bedrag uitgekeerd wil hebben. Dit is belastingtechnisch niet mogelijk. HE is een vereniging en kan geen geheel bedrag uitkeren omdat er dan belasting over berekend moet worden. Vergoeding kan alleen door vaste vergoedingen, die bij HE gelden voor elke post. De vergoedingen staan vermeld in de reglementen. Vergoedingen zijn echter op dit moment volgens de leden niet relevant meer, omdat ook een uitvaart trendgevoelig is geworden. Met name omdat het nu vaak in besloten kring plaats vindt en bijv. een koffietafel voor een grote groep niet meer gewenst is. Ook de vergoeding van de kist is flexibel in prijs. De prijs voor een kist kan al vanaf 450 Euro.

Het bestuur gaat in de toekomst bespreken en bekijken welke kosten verminderd of verhoogd kunnen worden per post, bijv. de crematie of begrafeniskosten bekijken, want dat is uiteindelijk wat bij iedereen nodig is. De kosten van graf delven werden besproken en de conclusie van het verschil zit in een katholiek of protestants kerkhof. (protestants is goedkoper)

Klachten over uitvaart: Er heeft dit jaar een nazorg vanuit HE plaatsgevonden vanuit het bestuur van HE, na 3 maanden is er contact met de familie d.m.v. een persoonlijk gesprek, waarin de betreffende nabestaanden hun mening en klachten kunnen doorgeven. Hier wordt door HE zeer serieus mee omgegaan om dezelfde fouten in de toekomst te voorkomen en een bepaalde alertheid bij de uitvaartondernemers te bewerkstelligen.

Sluiting   om 22.10 uur

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.