Jaarverslag 2016

Onderlinge Begrafenisvereniging
“Helpt Elkander WA” Denekamp
Verslag jaarvergadering
Datum : 19 juni 2016 om 20:00 uur
Plaats : Gebouw Irene Denekamp

Aanwezig:        Berthie Schutte, , Peter Leusman, Jan Broekhuis, Gerda Schutte, , Bianca van Tongeren, Patrick den Ouden, Nicole Ekkelboom
Afwezig met kennisgeving:, Ria Bloemen, Irma Rondhuis

Aanwezige leden van de kascommisie: De heer Masseling
De heer Zengerink en Groeneveld waren afwezig met kennisgeving.

Opening
om 20.10 uur
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

Verslag ledenvergadering 2015
Het verslag werd voorgelezen en werd goedgekeurd door bestuur en aanwezige leden.

Enkele vragen vanuit de leden:

  • Men kan het verslag niet terugvinden op internet, Berthie zal dit nakijken
  • Hoe zit het met nog het nog vorderen van eventuele bedragen van Arwin van Garderen? Er valt niets meer te halen bij de familie want die hebben alle lusten en lasten van Arwin geweigerd.
  • Voorgang mortuarium, vraag om digitale sleutel, dit is niet mogelijk
  • Hoe gaat het nu met Luttikhuis? Zijn situatie is nu goed, de uitvaarten worden nu gedelegeerd naar Yarden, de facturering loopt echter geheel over Luttikhuis en de korting blijft gelden
  • Wat wordt er uitgekeerd per post? En kan het niet een uitkeringsbedrag worden? Er gelden vaste bedragen per post, hiervan is een overzicht, dit kan echter niet openbaar worden gemaakt op onze site, in verband met het hanteren van deze bedragen door de uitvaartondernemer. (het betreffende bedrag moet beschermd blijven) De mis is geen onderdeel van de uit te keren posten. Een vast bedrag uit keren is niet mogelijk omdat hierover belasting betaald zou moeten worden, wij zijn een vereniging, geen onderneming.

Verkiezing bestuur
Het huidige bestuur heeft besloten om nog zitting te nemen tot uiterlijk 1 januari 2020. Er hebben zich ook geen leden gemeld om plaats te nemen in het bestuur. Men probeert nu alles zo goed mogelijk voort te zetten. Het dagelijks bestuur heeft een gesprek gehad met de voorzitter van NARDUS de landelijke organisatie waarbij Helpt Elkander is aangesloten. Besproken is hoe we de toekomst van Helpt Elkander kunnen borgen, daar vanuit de leden geen personen zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Er zijn meerdere voorstellen besproken, zoals een voorbeeld in de provincie Groningen waar meerdere verenigingen onderzoeken om samen te gaan onder een bestuur. I.v.m. deze ontwikkelingen zal er een extra ledenvergadering worden gepland om hierover te stemmen.

Financiën
Irma Rondhuis was niet aanwezig om de balans te kunnen toelichten en Berthie heeft daarom de financiën toegelicht. De jaarrekening gaat de goede kant op. Dit toonde Berthie aan in het jaarrapport.
Op dit moment heeft HE een kapitaal van 200.000 Euro
Het is op dit moment nog een gezonde vereniging maar na een uitgebreid gesprek met de actuaris is gebleken dat er voor de toekomst een kapitaal van 520.000 Euro in zal moeten zitten. Hierover zal eind juni het eindresultaat van dit onderzoek worden medegedeeld. Mede hierdoor zal er een contributieverhoging moeten komen. De aanwezige leden vonden de voorgestelde verhoging van 0.50 cent per maand te weinig en bij een extra ledenvergadering zal hier nogmaals over worden gestemd. De nu vastgestelde verhoging van 0.50 cent zal ingaan bij de eerstvolgende contributie-inning.

Verslag Kascommissie: De kascommissie is bijeen geweest en heeft de cijfers bekeken en waren vol lof over de boekhouding van Irma. De heer Masseling en de heer Groeneveld en de heer Zengerink hadden weer zitting in de kascommissie. Er werden geen onregelmatigheden gevonden. Een aandachtspunt werd nog aangegeven, namelijk dat alle facturen naar de bank eerst door Irma en ook door Berthie geaccordeerd moeten worden, met datum.

Als extra opmerking werd aangegeven dat er meer begrafenissen zullen komen in de toekomst, met een vermindering van leden. De vermindering is merkbaar onder de jongeren, waarbij de oorzaak soms ligt aan een misverstand, dat jongeren denken dat ze ook afgezekerd zijn voor een begrafenis- crematie, via een risicoverzekering die ze afgesloten hebben bij een huisaankoop.

De kascommissie verleent decharge aan het bestuur

Rondvraag / Mededelingen:
Er is een vraag of de statuten gewijzigd kunnen worden. Dit kan wel, maar is zeer moeilijk en omslachtig. De reglementen kunnen wel aangepast worden en zullen in een bijlage nogmaals aan de leden worden doorgegeven
Er werd gevraagd hoe de nazorg nu verder verlopen is het afgelopen jaar. Deze heeft een aantal keren plaatsgevonden door Patrick en Ria. Er zijn goede tips uitgekomen en ook werd het gewaardeerd door de nabestaanden.
Echter, de respons van vele nabestaanden die werden benaderd over nazorg, was nihil. Daarom wordt het nu wel aangeboden als men er behoefte aan heeft.

Sluiting   om 22.10 uur

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.