Statuten

HELPT ELKANDER W.A.” DENEKAMP
Opgericht 1930

Algemeen.
De originele Statuten zijn notarieel opgemaakt op 27 februari 1980.
Gewijzigd vastgesteld op 15 december 1998.(Actualisatie)
Aanvulling gemaakt op 1 juli 2001 (verhoging vergoeding)
Aanvulling gemaakt op 1 januari 2002 (omrekening euro)
Herziene uitgave gemaakt 1 juli 2002 (voorgaande vervallen)

Artikel 1. Naam, zetel en duur
lid 1: De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam “Onderlinge Begrafenisvereniging HELPT ELKANDER W.A.” en is gevestigd te Denekamp. Zij wordt hierna aangeduid als de “vereniging”.
lid 2: De vereniging is opgericht te Noord-Deurningen in de gemeente Denekamp op 18 januari 1930 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doelstelling
lid 1: De vereniging heeft ten doel om ten behoeve van haar leden op onderlinge grondslag aan haar leden een bijdrage te verstrekken in de kosten van de begrafenis c.q. crematie. Dit gezien op de voorwaarden vermeld in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en in een aan elk lid uit te reiken bewijs van deelname.
lid 2: Het Huishoudelijk Reglement is een onderdeel van de Statuten en mag op generlei wijze hiermede in strijd zijn.
lid 3: De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden hierna genoemd het verzekeringsreglement.
lid 4: In het Huishoudelijk Reglement voorzover niet in de Statuten beschreven, worden nadere regels omschreven omtrent lidmaatschap, bestuur, contributie, uitvoering van de begrafenis. c.q. crematie en de te verstrekken vergoedingen in geval van overlijden.
lid 5: De vereniging kan mede op andere wijze de belangen van haar leden behartigen.

Artikel 3. Werkgebied
Het werkgebied van de vereniging strekt zich uit over geheel Nederland.

Artikel 4. Reglementen
lid 1: De door de vereniging uitgevoerde verzekering wordt geregeld in het daartoe afzonderlijk vastgestelde verzekeringsreglement.
lid 2: Een verzekeringsreglement wordt voor de eerste maal vastgesteld door het algemeen bestuur.
Wijziging van een verzekeringsreglement kan alleen plaatsvinden door de algemene vergadering en mits een daartoe strekkend voorstel vanwege het bestuur op de agenda van de algemene vergadering voorkomt.
lid 3: Bij een besluit tot wijziging van een verzekeringsreglement wordt tevens door de algemene vergadering bepaald met ingang van welke datum daarna gelegen, zij in werking treedt.

Artikel 5. Lidmaatschap.
lid 1: Leden van de verening kunnen zijn, zij die met de vereniging een verzekeringsovereenkomst als in artikel 2 vermeld hebben gesloten, alsmede de echtgenoten van (overleden) leden van de vereniging, hierna ook te noemen ledenverzekeringsnemers.
lid 2: In afwijking, in zover van het in vorige lid bepaalde, kan de echtgeno(o)t(e) van een overleden lid als lid worden toegelaten. Hij/Zij wordt geacht alsdan het lidmaatschap van de overledene voort te zetten.
lid 3: Leden, die zich definitief buiten het werkgebied van de vereniging vestigen, blijven lid, doch het bestuur behoudt zich de bevoegdheid voor om met een eventuele begrafenisonderneming in de nieuwe woonplaats een overeenkomst aan te gaan, waarbij rechten en verplichtingen aan die vereniging worden overgedragen.
lid 4: Onder goedkeuring van het bestuur kan van het vereiste in onder lid 1 en 3 van dit artikel worden afgeweken.
lid 5: Degene, die lid-verzekeringsnemer van de vereniging wenst te worden, geeft aan het dagelijks bestuur schriftelijk te kennen, dat hij met de vereniging een verzekeringsovereenkomst wenst te sluiten.
lid 6: Het dagelijks bestuur is bevoegd zonder opgave van redenen verzekeringen te
weigeren. Tegen een dergelijke beslissing kan de kandidaat-verzekeringsnemer in beroep gaan bij het algemeen bestuur, mits hij zulks schriftelijk kenbaar maakt aan de voorzitter van dat bestuur binnen acht dagen na ontvangst van de mededeling van de beslissing.

Artikel 6.
lid 1: Wordt een verzekering door de vereniging aangenomen, dan wordt hiervan aan de adspirant-lidverzekeringnemer mededeling gedaan. Op dat moment neemt het lidmaatschap een aanvang.
lid 2: De leden-verzekeringsnemers zijn verplicht tot naleving van alle bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, van de besluiten van de algemene ledenvergadering en van de polisvoorwaarden.

Artikel 7.
lid 1: Indien bij een verzekering meer dan één verzekeringnemer optreden, dan wel door erfopvolging of anderszins komen op te treden, zal door de verzekeringsnemers een vaste vertegenwoordiger moeten worden aangewezen om de rechten verbonden aan de verzekering en lidmaatschap uit te oefenen.
lid 2: De ondertekening en handelingen van de aangewezene zullen alle medeverzekeringsnemers verbinden. Zij zullen in alles door hem vertegenwoordigd worden en zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle verplichtingen uit de verzekering en het lidmaatschap voort-vloeiende. Zij zullen ter vergadering slechts één stem kunnen uitbrengen.
lid 3: De verzekeringsnemers kunnen allen schriftelijk wijziging in de vertegenwoordiging aanbrengen, welke wijziging eerst van kracht wordt nadat deze schriftelijk door de vereniging is erkend.
lid 4: Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing zullen de rechten verbonden aan de verzekering en lidmaatschap niet uitgeoefend kunnen worden.

Artikel 8.
lid 1: Ieder lid is bevoegd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering en gerechtigd tot het doen van voorstellen, voorzover de bepalingen van de statuten daardoor niet worden geschonden en tot het voeren van het woord voorzover daardoor de orde van de vergadering naar het oordeel van de voorzitter niet wordt geschaad.
lid 2: Ieder lid heeft het recht de jaarstukken van de vereniging in te zien, die voor dit doel, volgend door het algemeen bestuur te stellen regels, ten kantore van de vereniging ter inzage moeten liggen.
lid 3: Ieder lid heeft het recht tot inzage van de notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering.

Artikel 9.
lid 1: Het lidmaatschap van een lid-verzekeringnemer eindigt:
A — op het moment, waarop de verzekeringsovereenkomst met het lid is geëindigd.
B — door royement als lid krachtens besluit van de algemene vergadering genomen op voorstel van het algemeen bestuur, met ingang van de dag na die, waarop het besluit tot royement genomen wordt.
lid 2: Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft het desbetreffende lidverzekeringnemer aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen, ontstaan tijdens het lopende boekjaar, met inbegrip van die, voortvloeiende uit de artikelen 25 en 26.
lid 3: Na beëindiging van het lidmaatschap heeft een lid generlei aanspraken op de bezittingen van de vereniging.

Artikel 10.
Een lid-verzekeringnemer kan geroyeerd worden wegens:
A — het niet-voldoen aan of overtreden van enige bepaling van de statuten,
B — het niet-voldoen aan of overtreden van enig besluit of voorschrift gegeven door de algemene ledenvergadering of het algemeen dan wel het dagelijks bestuur,
C — handelingen in strijd met de belangen van de vereniging.

Artikel 11.
Bij beëindiging van het lidmaatschap door overlijden van een verzekerd lid blijft de verzekering doorlopen ten bate en ten laste van de gezamenlijke erfgenamen of andere rechtverkrijgenden. Deze zijn verplicht het overlijden van de verzekerde zo spoedig mogelijk doch binnen drie maanden daarna schriftelijk mede te delen aan het dagelijks bestuur. Bij gebreke daarvan neemt de verzekering een einde op de laatste dag van gemelde termijn.

Artikel 12.
Een verzekering eindigt:
A — op het moment, waarop het lidmaatschap van een lid eindigt.
B — na opzegging overeenkomstig de bepalingen van het verzekeringsreglement.

Artikel 13. Bestuur.
lid 1: De vereniging wordt bestuurd door het algemeen bestuur, bestaande uit tenminste zeven leden, gekozen door de algemene ledenvergadering.
lid 2: Een lid van het bestuur wordt gekozen voor de duur van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
lid 3: Bestuursleden kunnen wordt geschorst of ontslagen door een besluit van de algemene ledenvergadering. Een schorsing van een bestuurslid, dat niet drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 14.
lid 1: Het algemeen bestuur is bevoegd te handelen, ook wanneer er vacatures zijn. In tussentijdse vacatures wordt, voorzover het door ledenverzekeringnemers te benoemen bestuursleden betreft, voorzien in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
lid 2: Het lid van het algemeen bestuur, dat ter vervulling van een tussentijdse vacature wordt benoemd of gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij werd gekozen of benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 15.
lid 1: Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur benoemd, bestaande uit drie leden, te weten: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
lid 2: Te allen tijde kunnen door de benoemde instanties uit het algemeen bestuur plaatsvervangende leden voor het dagelijks bestuur worden aangewezen op de wijze als hierboven vermeld.
lid 3: Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
lid 4: Het dagelijks bestuur houdt toezicht op de gang van zaken in de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.

Artikel 16.
Het algemeen bestuur benoemt en ontslaat de accountant en stelt, voorzover niet reeds wettelijk of statutair omschreven, de omvang van de aan hem te verlenen opdracht vast.

Artikel 17. Algemene vergadering.
lid 1: Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering gehouden. Het algemeen bestuur is tot het bijeenroepen van deze vergadering verplicht.
lid 2: Het algemeen bestuur kan voorts een algemene ledenvergadering bijeenroepen zo dikwijls het zulks nodig oordeelt en is tot het bijeenroepen binnen vier weken verplicht, indien tenminste twintig leden dit schriftelijk verzoeken onder opgave van de punten, die zij aan de orde gesteld willen hebben. Voldoet het algemeen bestuur niet binnen zes weken aan deze verplichting, dan is de eerste ondertekenaar van het verzoek bevoegd zelf een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. In dat geval zal de eerste ondertekenaar als voorzitter fungeren.

Artikel 18.
Plaats en tijd van de vergadering worden tenminste veertien dagen van de voren bekend gemaakt. De oproeping geschiedt door een advertentie in een veel gelezen dagblad of regionaal weekblad, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Artikel 19.
lid 1: Ieder meerderjarig lid-verzekeringnemer heeft in de algemene vergadering een stem.
lid 2: Voorzover in de statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebracht geldige stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd met gesloten niet ondertekende door het bestuur gewaarmerkte briefjes. Over personen kan mondeling gestemd worden, indien de vergadering het daarmede unaniem eens is. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
lid 3: Heeft bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid, zo volgt een tweede stemming. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt een herstemming tussen de personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen, terwijl bij herstemming hij benoemd is, die de mees te stemmen op zich heeft verenigd.
lid 4: Indien bij herstemming over personen de stemmen staken, zo beslist het lot.

Artikel 20.
lid 1: Het algemeen bestuur brengt in de jaarvergadering verslag uit betreffende de toestand van de vereniging. Het doet rekening en verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer.
lid 2: Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de jaarvergadering strekt het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur tot decharge.
lid 3: Alle bevoegdheden, die niet door de wet of deze Statuten aan anderen, zijn opgedragen, komen toe aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 21. Werkwijze van de vereniging.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.

Artikel 22.
De middelen van de vereniging bestaan uit: inleggelden, contributies, legaten, schenkingen, vergoedingen voor begrafenissen van niet-leden en andere toevallige baten.

Artikel 23.
Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven de lasten mocht opleveren, dan zal dit overschot worden toegevoegd aan de algemene reserve of aan een andere reserve ter beoordeling van het algemeen bestuur, tenzij het bestuur tot gehele of gedeeltelijke teruggave volgens het bepaalde in het volgende artikel.

Artikel 24.
lid 1: Het algemeen bestuur kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke teruggave van een in artikel 23 bedoeld overschot aan hen, die gedurende het betreffende boekjaar of een deel daarvan lid-verzekeringnemer waren.
lid 2: Het algemeen bestuur zal het terug te geven bedrag naar billijkheid verdelen over de gerechtigden, daarbij rekening houdende met de over het betreffende boekjaar door hen aan de vereniging betaalde contributies.
lid 3: De restitutie zal zo mogelijk geschieden door verrekening met de contributie, die verschuldigd wordt in het volgende boekjaar.

Artikel 25.
Indien blijkens de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde rekening en verantwoording van het algemeen bestuur, de baten van de vereniging in enig boekjaar niet voldoende zijn om de lasten te dekken, wordt het tekort omgeslagen over hen, die gedurende het betreffende boekjaar of een deel daarvan lid-verzekeringnemer waren.

Artikel 26.
lid 1: Het aandeel van iedere omslagplichtige zal naar verhouding van de door ieder van hun gedurende het betreffende boekjaar aan de vereniging verschuldigd geworden contributie door het algemeen bestuur worden vastgesteld.
lid 2: De omslagplichtigen zijn gehouden tot het betalen van hun aandeel in het tekort op de eerste vordering door of namens het algemeen bestuur, zonder dat zij zich hierbij op enige schuldvergelijking zullen kunnen beroepen.

Artikel 27.
lid 1: Het algemeen bestuur draagt de zorg voor de vorming van een algemene reserve, alsmede voor noodzakelijke verzekeringstechnische en andere reserves.
lid 2: De reserves zullen niet in aandelen verdeeld zijn en geen van de leden zal bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, enig recht hebben op uitkering van een deel daarvan.

Artikel 28.
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de belegging van de gelden en voor bewaring van de gelden, waardepapieren en dergelijke.

Artikel 29. Statutenwijziging.
lid 1: Wijziging in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht op het voorstel van het algemeen bestuur. De voorgestelde wijzigingen moeten tenminste acht dagen, onmiddellijk voorafgaande aan de dag van de algemene ledenvergadering, voor de leden ter inzage liggen op het kantoor van de vereniging. Van de terinzage legging wordt melding gemaakt in de oproeping voor de algemene ledenvergadering.
lid 2: In de algemene ledenvergadering wordt over het voorstel beslist.
lid 3: Voor de aanneming van het voorstel tot wijziging is vereist, dat tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen voor wijziging zijn.

Artikel 30. Ontbinding van de vereniging. Vereffening van de Baten/Lasten.
lid 1: De vereniging wordt ontbonden:
A — door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering.
B — door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
C — door het geheel ontbreken van leden.
lid 2: Het onder lid 1 – punt A bedoelde besluit kan slechts worden genomen op voorstel van het algemeen bestuur.
lid 3: Het voorstel tot ontbinding moet worden behandeld in een algemene ledenvergadering.
lid 4: Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waar tenminste twee/derde gedeelte van de leden van de vereniging tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is in die vergadering, waarin het voorstel aan de orde wordt gesteld, dit aantal leden niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zal daartoe een volgende vergadering worden belegd, tenminste acht dagen na de vorige vergadering.
In deze tweede vergadering zal tot ontbinding kunnen worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, doch dan wel met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
lid 5: Over ontbinding van de vereniging wordt schriftelijk gestemd, op bij de aanvang van de vergadering uit te reiken stembiljetten.
lid 6: De vereffening geschiedt door een commissie van vereffenaars, bestaande uit ten hoogste vijf leden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Artikel 31.
lid 1: Verschuldigd geworden. Kan op één of meer van de leden-verzekeringnemers of oud-ledenverzekeringnemers het bedrag van zijn aandeel in het tekort niet worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de overige leden-verzekeringnemers en oud-ledenverzekeringsnemers, naar evenredigheid van hun aandelen aansprakelijk.
lid 2: Het geval, dat op één van de ledenverzekeringnemers of oud-ledenverzekeringsnemers zijn aandeel in het tekort niet kan worden verhaald, wordt geacht aanwezig te zijn, indien bij de vereffening buiten faillissement de vereffenaars en bij vereffening in geval van faillissement de curator met machtiging van de rechter-commissaris, afzien van verhaal op grond, dat door uitoefening van het verhaalsrecht een bate voor de boedel niet zou worden verkregen.
lid 3: De aansprakelijke leden-verzekeringnemers en oud-ledenverzekeringnemers zijn gehouden tot onmiddellijke betaling van hun aandeel in een geraamd tekort, vermeerderd met vijftig ten honderd, of zoveel minder als de vereffenaars voldoende achten, tot voorlopige dekking van een nadere omslag voor de kosten van invordering en van het aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven aan hun verplichting te voldoen.

Artikel 32.
Aan bij de vereffening blijkend batig saldo wordt, nadat daaruit het gestorte deel van het waarborgkapitaal aan de leden-aandeelhouders is terugbetaald, een door de algemene ledenvergadering te bepalen bestemming gegeven.

Artikel 33.
Alle geschillen, ook die wie slechts door één van de belanghebben-den als zodanig worden beschouwd, die mochten ontstaan omtrent de uitleg, de toepasselijkheid of anderszins van de be-palingen van deze statuten of van het reglement, zo die van juridische als van feitelijke aard, zullen worden beslist door de voorzitter. Tegen deze beslissing staat beroep open op de algemene vergadering.