Reglement

“HELPT ELKANDER W.A.” DENEKAMP
Opgericht 1930
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Algemeen.
Volgens artikel 2 lid 2 van de Statuten is het Huishoudelijk Reglement een onderdeel van deze Statuten en mag hiermede niet in strijd zijn.

Artikel 1.  Lidmaatschap.
lid 1: De vereniging maakt onderscheid in:
A — Hoofdleden.
Dit zijn leden, welke:

 1. de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt en als alleenstaande een huishouding voeren.
 2. de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt en samen met een andere persoon een notarieel vastgelegd samenwoningscontract hebben afgesloten.
 3. de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt en samen met een andere persoon een wettelijk huwelijk of notarieel geregistreerd partnerschap hebben afgesloten, met (eventueel) daarbij behorende kinderen.

B — Gezinsleden.
Dit zijn personen, welke op hetzelfde adres woonachtig zijn en waarvoor de onder lid 1 – punt A 2 of punt A 3 bedoelde hoofdleden wettelijk verantwoordelijk zijn.

Artikel 2.
lid 1: Na schriftelijke goedkeuring van het dagelijks bestuur kunnen personen, welke de leeftijd van 50 (vijftig) jaar of ouder bereikt hebben, lid-verzekeringnemer van de vereniging worden.

lid 2: De aan het lidmaatschap verbonden rechten gaan in vanaf het moment, waarop de inkoopsom van het toegelaten lid-verzekeringnemer door de vereniging is ontvangen. Het betreffende lid kan geen contributie betalen.

lid 3: Ongehuwde inwonende kinderen van leden-verzekeringnemers, welke geen eigen inkomsten hebben, worden als gezinslid aangemerkt.

lid 4: Ongehuwde uitwonende kinderen van leden-verzekeringnemers worden als Hoofdlid aangemerkt.

lid 5: Geboorte of adoptie van de onder lid 3 en lid 4 genoemde kinderen dient men zo spoedig mogelijk aan het bestuur schriftelijk te worden gemeld.

Bij niet-voldoen aan deze bepaling kan een bijdrage in de kosten van een eventuele uitvaart van het betreffende kind niet op kosten van de vereniging plaatsvinden.

Artikel 3.  Contributies.
lid 1: Door alle leden is bij de eerste aanmelding van hun lidmaatschap een inleggeld verschuldigd ten bedrage van €5,00 en gaat in op de 1ste van de lopende maand.

lid 2: De hoogte van de contributie wordt berekend naar de gezinssamenstelling en leeftijdsopbouw van de personen, welke hiertoe behoren. Het onderscheid is:

 1. echtpaar zonder kinderen,
 2. personen, welke volgens een notarieel vastgelegd samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap leven,
 3. kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar,
 4. kinderen, welke de leeftijd van 18 jaar of ouder bereikt hebben,
 5.  alleenstaande personen.

lid 3: Personen, welke lid worden van onze vereniging en waarbij zij de leeftijd van 25 jaar of ouder, maar jonger als 50 jaar bereikt hebben, betalen contributie volgens een leeftijdstariefgroep.

lid 4: De contributie van onder lid 2 punt c en d bedoelde kinderen geldt niet, indien zij zelfstandig wonen. Zij worden beschouwd als alleenstaande personen.

lid 5: Indien van de onder lid 2 punt a. de man of vrouw komt te overlijden, is tijdens het verdere lidmaatschap de contributie van de achtergebleven vrouw of man verschuldigd.

lid 6: Een wijziging over de hoogte van de contributie kan door het bestuur genomen worden, nadat dit voorstel in de algemene ledenvergadering door de aanwezige stemgerechtigde leden is bekrachtigd.

lid 7: Indien de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden op algemene ledenvergadering het onder lid 6 bedoelde voorstel afwijst, kan het bestuur een adviescommissie benoemen, welke op de volgende ledenvergadering verslag doet. De uitspraak van deze adviescommissie is bindend.

lid 8: Ieder hoofdlid of zijn (haar) vervang(st)er is verplicht onmiddellijk de secretaris schriftelijk in te lichten, indien er veranderingen optreden in:

 • gezinsomstandigheden, wat betreft samenstelling,
 • adreswijzigingen.

lid 9: Bij een betalingsachterstand van 6 (zes) maanden van de contributies verliest het lid zijn (haar) rechten.

Artikel 4.  Uitvoering van de uitvaart.
lid 1: Ingeval van een sterfgeval zijn de nabestaanden verplicht terstond hiervan kennis te geven aan:

 • de secretaris van de vereniging, of
 • de penningmeester van de vereniging, of
 • de begrafenisonderneming, welke door de vereniging met de uitvaarten aangezocht en belast is ( Uitvaartverzorging Kienhuis (tel. 0541 352100)).

lid 2: Indien de uitvaart wordt verzorgd door een andere begrafenisonderneming dan onder lid 1 punt c. genoemde, wordt de bijdrage in de kosten van de uitvaart vergoed tot maximaal de te vergoeden kosten, welke voor vergoeding in aanmerking komen volgens artikel 5 lid 1. en 2. en welke wij aan de door ons aangezochte uitvaartondernemer moeten betalen.
Daarnaast wordt op deze vergoeding een reductie toegepast van twintig percent.

Artikel 5.  Vergoedingen.
lid 1: Bij een sterfgeval doet de vereniging een bijdrage in de volgende posten:

 • Bijdrage in de uitvaartverzorging van de overledene (afleggen en kleden),
 • Bijdrage bij een standaard grafkist,
 • Bijdrage in de kosten van het graf delven,
 • bijdrage in de crematiekosten ter grootte van de bijdrage het graf delven,
 • bijdrage in de kosten van opbaring in een mortuarium of opbaring ten huize van de overledene. Hieronder inbegrepen vallen ook de huur van de benodigde koelinstallatie, aankleding van opbaringsruimte.
 • bijdrage in de kosten van de rouwwagen op de dag van de uitvaart,
 • Bijdrage in de kosten van het vervoer van de overledene naar het mortuarium zo dit ligt binnen een straal van 40 km. rond het sterfhuis,
 • Akte van overlijden,
 • Bijdrage in rouwkaarten, porti en advertentiekosten,

lid 2: De vereniging doet geen bijdrage in de eventuele kosten van volgauto’s, grafrechten, grafsteen, kosten van kerkdienst, kosten van asverstrooiing of bijzetting van huur van columbarium.

lid 3: Indien de nabestaanden geen gebruik maken van één of meerdere posten onder lid 1  genoemd, worden deze niet uitgekeerd en komen niet ten gunste van de andere posten.

lid 4: Bij de geboorte van een levenloos kind, waarvan de moeder lid is van de vereniging, worden de begrafeniskosten vergoed tegen overlegging van geldige betalingsbewijzen

lid 5: De aanspraak van de onder lid 1. genoemde vergoedingen/bijdragen gaan eerst in drie maanden na aanmelding van het lidmaatschap.

Artikel 6.  Controle van de geldmiddelen.
lid 1: Het bestuur kiest elk jaar een stemgerechtigd lid om zitting te nemen voor een periode van drie jaar in de kas-controle-commissie.

lid 2: Binnen een termijn van twee maanden na afloop van het boekjaar moeten zij de controle uitvoeren en indien zij dit nodig oordelen, kan zij in de loop van het boekjaar een of meerdere tussentijdse controles uitvoeren.

lid 3: De penningmeester is verplicht om alle bescheiden, welke direct of indirect op de financiele middelen van de vereniging betrekking hebben, op hun verzoek direct aan de commissie ter hand te stellen.

lid 4: De commissie moet na de door hen gehouden controle binnen een tijdsbestek van twee werkdagen verslag uitbrengen aan het bestuur.

lid 5: Bij gebleken malversaties moet terstond het bestuur in kennis worden gesteld.

Artikel 7. Vergaderingen
lid 1: De aanwezige leden hebben zich aan de regels en orde, welke door bestuur gesteld worden, te houden.

Artikel 8.  Slotbepaling
lid 1 : De rechten, die tengevolge van de inwerkingtreding van dit regelement zijn ontstaan, kunnen nimmer met terugwerkende kracht worden aangepast.
Lid 2: In alle gevallen, waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur