Wilsbeschikking

“Als twee ogen sluiten “

Als twee ogen sluiten, komt er veel kijken.
Hopelijk staan rouw en verdriet nog ver van u vandaan.
Wie kan het weten?
Wat we wel weten, is dat er een dag komt, dat uw uitvaart aan de orde komt.
Juist op zo’n moeilijk moment in het leven, wanneer het hoofd van uw naasten er niet naar staat, moeten er veel praktische zaken en formaliteiten in korte tijd door hen en de uitvaartbegeleider geregeld worden.
Zij zullen trachten de uitvaart naar uw (vaak niet uitgesproken) wensen te regelen.
Een rustig gevoel geeft het u, als zij zich daarover geen zorgen hoeven te maken daar u vooraf alles goed heeft geregeld en dat uw uitvaart naar uw wensen wordt uitgevoerd.

Wij adviseren u
• Print onderstaande lijst uit of vraag het boekje “Als twee ogen sluiten” aan bij het bestuur.
• Lees het boekje op een rustig moment aandachtig door en vul het daarna in,
• Bespreek het met uw naaste(n),
• Bewaar het thuis bij uw belangrijke papieren.

_______________________________________________________________

Mijn persoonlijke wensen voor het laatste afscheid .

Ondergetekende:

Naam:……………………………………………………………………………………………..
Voornamen (voluit) : ……………………………………………………………………………………………..
Adres :……………………………………………………………………………………………………………………
Postcode :……………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………..
Geboren op :…………………………………………………… te …………………………………………………
Nationaliteit :………………………………………………………………………………………………………….
Echtgeno(o)t(e) van :………………………………………………………………………………………………
Samenwonend met:………………………………………………………………………………………………..
Weduwe/Weduwnaar van :…………………………………………………………………………………….
Gescheiden van :…………………………………………………………………………………………………….
Geloofsovertuiging :………………………………………………………………………………………………..

Legt hierbij zijn persoonlijke wensen en gegevens vast met de opzet, dat deze naar
zijn ( haar) wensen worden uitgevoerd.

Vastgesteld bij volle verstand en bewustzijn zijnde
………………………………………………………. te …………………………………………………………………..

Handtekening : ……………………………………………………………………………………………………….

1. Het overlijden.
  Van mijn overlijden moet zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht, zodat zij mijn uitvaart kunnen verzorgen:
Uitvaartzorg Luttikhuis te Losser (voorheen BVLO)
Enschedesestraat 16, Postbus 231,AE Losser.
Tel.: 0541 – 354665 of tel.: 053 – 5382815/4312538
2. Uitnodigingen en Advertenties.
Ik wil een begrafenis/crematie, waarbij familie, vrienden en belangstellenden aanwezig kunnen zijn
Ik wil een begrafenis/crematie, waarbij alleen de naaste familie aanwezig is
Ik wil een begrafenis/crematie in stilte, waarbij eventueel alleen aanwezig zijn:
  ………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………..
  Voorts worden kennisgevingen van overlijden
niet verzonden niet geplaatst in dagbladen/periodieken
wel verzonden wel geplaatst in dagbladen/periodieken
met kennisgeving achteraf in stilte
zonder kennisgeving achteraf
  Op de rouwcirculaire en in de advertentie wil ik graag onderstaande regels gedrukt hebben: (hier kunt u een vers, citaat, gedicht, etcetera vermelden.)
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  Overlijdensadvertenties plaatsen in:
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………
  Na het condoleancebezoek en de uitvaartplechtigheid wil ik graag, dat er wel/geen
een gedachtenisprentje wordt uitgedeeld.
  De uitvoering van het drukwerk laat ik wel/niet over aan degenen, die mijn
uitvaart regele
  Het is mijn uitdrukkelijke wens, dat zij handelen zoals ik gedaan zou hebben.
3. Uitvaartkist en opbaring.
eenvoudige grenen kist grenen kist
eiken kist
rieten kist
kist in gespoten kleur
   
ander kist nl.:……………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………….
bekleding in kist standaard bekleding kist in kleur    
andere bekleding kist nl.:………………………………………………………………………….
  Ik wil opgebaard worden:
in het mortuarium te ………………………………………………………………………………
thuis………………………………………………………………………………………………..
  en van daaruit moet mijn begrafenis/crematie worden verzorgd.
  Ik wil wel/geen mogelijkheid tot condoleancebezoek.
  Ik wil een open/gesloten kist.
4. De uitvaart.
  Ik wens:        
te worden begraven te worden gecremeerd
mijn lichaam beschikbaar te stellen ten dienste van de medische wetenschap.
Bij non-acceptatie wens ik begraven/gecremeerd te worden.
  Ik wens de uitvaart vanuit:        
het sterfhuis        
het uitvaartcentrum, waarheen mijn stoffelijk overschot is over-gebracht
het…………………………………………..gebouw
te………………………………………….
de……………………………………………kerk
te………………………………………………
  Tijdens de uitvaartdienst:
wel gelegenheid gegeven te spreken geen gelegenheid te spreken
Indien ja, wil ik graag, dat er gesproken wordt door:
  1:……………………………………………………………………………………………………
  2:……………………………………………………………………………………………………
  3:……………………………………………………………………………………………………
op het orgel gespeeld( indien mogelijk) wordt.        
  mijn voorkeur gaat uit naar:
  1:……………………………………………………………………………………………………
  2:……………………………………………………………………………………………………
  3:……………………………………………………………………………………………………
mechanische muziek voortgebracht wordt en wel de volgende muziekstukken:
  1:……………………………………………………………………………………………………
  2:…………………………………………………………………………………………………..
  3:……………………………………………………………………………………………………
mechanische muziek naar vrije keuze        
Gezongen muziek door:        
  1:……………………………………………………………………………………………………
  2:……………………………………………………………………………………………………
  3:……………………………………………………………………………………………………
geen muziek        
  Bij mijn uitvaart zijn bloemen toegestaan/niet toegestaan.
Bij bloemen gaat mijn voorkeur uit naar (soort en kleur).
  ……………………………………………………………………………………………………….
Ik zou het waarderen, wanneer het te besteden geld voor bloemen gestort zou
worden op de rekening van
  ……………………………………………………………………………………………………….
5. De begrafenis.
  Bijzetting van mijn stoffelijk overschot dient plaats te vinden op de begraaf-plaats:
  ………………………………………………………………………………………………………
in het bestaande eigen (familie ) graf, vak …………………………………………………….
klasse…………………………………………..nr…………………………………………………
rechthebbende van dit graf is
 ………………………………………………………………….. adres ……………………………………………………………………………………………… Postcode ……………………………………..plaats …………………………………………… Dit graf dient – zo mogelijk – tenminste …………. jaar na mijn bijzetting in stand te worden gehouden.
in een algemeen graf
in een nieuw koopgraf/huurgraf te……………………………………………………………
  Op het graf is het plaatsen van een gedenkteken( voor zover niet door de
beheerder van de begraafplaats voorgeschreven)
wel toegestaan niet toegestaan ter beoordeling van de nabestaanden.
  Bij de begrafenis wens ik, dat de kist na afloop van de plechtigheid:
direkt in het graf daalt op het graf blijft staan en later daalt
6. De crematie.
  Crematie van mijn stoffelijk overschot dient plaats te vinden in het crematorium
te……..
  Ten aanzien van de kist wens ik, dat deze na afloop van de plechtigheid:
aan het oog wordt onttrokken (zakken/wegglijden)

blijft staan
       
  Na mijn crematie wens ik, dat mijn as wordt:
bijgezet in een urn/asbus op c.q. in het bestaande eigen ( familie)graf, vak……………………………klasse……………………………….nr………………….op de begraafplaats…………………………………………………………………………………..
bijgezet in een urn/asbus in het urnenveld/columbarium op de begraafplaats……………..
  ………………………………………………………………………………………………………
bijgezet in een asbus, op het terrein van het crematorium
bijgezet in een asbus in het columbarium op het terrein van het crematorium voor
de duur van …….. jaar
verstrooid op het crematoriumterrein.
verstrooid op zee per schip per vliegtuig
meegegeven aan:…………………………………………………………………………………
Overige wensen :………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  Bij verstrooiing van mijn as mogen nabestaanden:
wel aanwezig zijn niet aanwezig zijn te hunner beoordeling
7. Financiele gegevens.
  Bankrekening
………………………………………………….
evt.
gemachtigde ………………………….
  Postbankrekening
……………………………………………
evt.
gemachtigde ………………………….
  Bankrekening
…………………………………………………
evt.
gemachtigde ………………………….
  Verzekeringsgegevens
 
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….
 
Bij notaris ……………………………………..te……………………………….heb ik in het jaar……………………een testament laten opmaken. 
  Donorcodicil:
ja/nee
 
  Overige medelingen:……………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………….