Uitvaart

Wat te doen na overlijden
Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. En dat terwijl de nabestaanden daar op dat moment eigenlijk helemaal niet toe in staat zijn.
Zakelijke beslissingen lopen vaak dwars door alle gevoelens heen. Veel nabestaanden hebben in deze verwarrende periode behoefte aan informatie.

Direct na overlijden

 • Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
 • Neem contact op met uw uitvaartvereniging, of de uitvaartverzorger van uw vereniging.
 • Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is.
 • Ga na of er een testament, wilsverklaring en/of codicil is
 • Zorg voor een akte van overlijden (bij Helpt Elkander wordt dit verzorgt door de begrafenis ondernemer)

Spoedeisende zaken
Versturen van de rouwbrieven zodat alle genodigden op tijd op de hoogte zijn van
de datum en tijdstip van de plechtigheid.  Post NL besteedt extra aandacht
aan rouwbrieven. Om ze snel op het juiste adres te kunnen bezorgen moeten
de rouwbrieven echter wel herkenbaar zijn. Daarom is het raadzaam gebruik
te maken van de speciale verzendset voor rouwbrieven. U kunt de rouwbrieven
frankeren met de speciale rouwpostzegel. Voor meer informatie, kijk op
de website van  Post NL (info uitvaartleider(ster))

Verklaring van erfrecht laten opstellen met eventueel boedelvolmacht
Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris waaruit blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap. Vaak wordt hierin ook opgenomen aan wie de gezamenlijke erfgenamen volmacht hebben gegeven om de erfenis af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht heeft nodig voor het deblokkeren van rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan, maar ook voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en restituties van belastingen ten name van de overledenen. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht maakt u een afspraak bij de notaris. Ga voor meer informatie naar http://www.notaris.nl

Banken op de hoogte stellen
Bankinstellingen worden niet door de burgerlijke stand op de hoogte gebracht van het overlijden. U moet bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, zelf schriftelijk op de hoogte stellen van het overlijden. Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 1. gegevens van de overleden
 2. nummer van de rekening, lening, bankpassen, creditcards, etc.
 3. akte van overlijden
 4. de verklaring van erfrecht
 5. trouwboekje of samenlevingscontract (indien van toepassing)
 6. schriftelijke toelichting om aan te geven wat de bedoeling is (vaak gebruiken banken hiervoor hun eigen formulieren)

Via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor rekeningen regelen;
rekeningen eventueel opheffen of op andere naam laten overschrijven; nog lopende betalingen doen

Werkgever en/of uitkeringsinstantie op de hoogte brengen.
U moet werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) op de hoogte brengen
van een overlijden. Voor het wijzigen of opzeggen van het pensioen en uitkeringen is het voldoende om een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Stuur een brief mee waarin u uitlegt wat de bedoeling is, onder vermelding van naam en adres van de overledene en eventueel het nummer waaronder de overledene staat geregistreerd bij de betreffende instelling

Overlijdensuitkering aanvragen
De uitvaartverzorger krijgt via de gemeente een aanvraagformulier als
hij aangifte doet van een overlijden. Een uitkering volgens de Anw wordt
vervolgens aangevraagd bij de vestiging het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank
waaronder de woonplaats valt. Indien u geen recht heeft op een Anw-uitkering
kunt u eventueel bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Meer
informatie is verkrijgbaar bij de Sociale Verzekeringsbank, postbus 1100,
1180 BH Amstelveen, telefoon: 020 – 656 56 56, fax: 020 – 656 50 00. U
kunt ook terecht op internet: http://www.svb.nl.Aanvragen van (aanvullende)
sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven
of huurtoeslag.

Aanvragen van (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten,
verlaging van belastingtarieven of huursubsidie en aanvragen van pensioen

Ziektekostenverzekeraar inlichten
Wanneer door het overlijden de polis(sen) gewijzigd moeten worden, moet
u het ziektekostenverzekeraar inlichten. De noodzakelijke
gegevens kunt u vinden op de polis of zorgpas. Vergeet niet het
polisnummer van de overledene of van u gezamenlijk te vermelden. Kijk
eventueel op http://www.zn.nl.

Latere zaken

 • Regelen van voogdij; aanvragen van kinderbijslag, kinderopvang of gezinshulp; informeren van overheid i.v.m. studiefinanciering
 • Inventariseren van automatische afschrijvingen, credit-cards, betaalcheques en deze zonodig opzeggen
 • Inventariseren van banksaldi per overlijdensdatum
 • Lopende schulden inventariseren (belastingschuld, hypotheekschuld, uitvaartkosten enz)
 • (In)boedel inventariseren en zonodig laten taxeren
 • Innen van verzekeringsuitkeringen (evt. aflossen van hypotheekverplichtingen)
 • Bankkluis openen, eventueel legen en opzeggen
 • Effektendepots nagaan en regelen van beheer van onroerend goed en effecten
 • Overgaan tot verdeling van de boedel (na aangifte voor de Erfbelasting enz.)