Jaarverslag 2009

Ledenvergadering 2009 onderlinge begrafenisvereniging
“Helpt Elkander WA”.

Op donderdag 14 mei jl. heeft de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden bij de Schout te Denekamp. De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.
Het jaarverslag van vorig jaar, dat door de voorzitter werd voorgelezen, kreeg de goedkeuring van de aanwezigen.
Het financiële verslag, dat door de penningmeester, de heer G. Nordholt, van toelichting werd voorzien, werd akkoord bevonden.
Tevens werd de penningmeester door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heer, M.P. Zengerink en mevrouw D.W.J. van Berkum en mevrouw J.P.M. Dierks, aan de penningmeester decharge verleent.
Bij de bestuursverkiezing waren Mevrouw G. Fox en de heer P. den Ouden aftredend. Mevrouw G. Fox heeft laten weten zich niet meer herkiesbaar te stellen. Toch werd ze naar voren gehaald, zodat de voorzitter een dankwoord kon richten tot haar. Ze werd bedankt voor haar inbreng voor de afgelopen jaren. Als dank kreeg ze een fraaie bos bloemen overhandigd en een cadeaubon. De heer P. den Ouden stelde zich wel verkiesbaar en werd unaniem herkozen.
De heer P. Leusman werd gepresenteerd als nieuw bestuurslid om in het bestuur plaats te nemen. Hij werd unaniem door de aanwezigen gekozen om zitting te nemen in het bestuur. De voorzitter sloot vervolgens het officiële deel van de vergadering.

Na de pauze de kreeg de heer R. Schimmel het woord. Hij is als donatiefunctionaris verbonden aan het Medisch Spectrum Twente. Hij hield een presentatie over orgaandonatie. Hij slaagde erin om de aanwezigen bekend te maken met zijn werkzaamheden en vragen die leefden te beantwoorden. De aanwezigen waren allen zeer onder de indruk en enthousiast over de presentatie. Na deze uiteenzetting werd de spreker op gepaste wijze door de voorzitter bedankt en dankte de aanwezigen voor hun presentie en inbreng.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.