Jaarverslag 2012

Onderlinge begrafenisvereniging
“Helpt Elkander wa ” Denekamp
Verslag algemene ledenvergadering
Datum:. juni 2013

Plaats : ”Het sterrenbos” te Beuningen
Aanwezig : De dames, B. van Tongeren, G. Schutte , R. Bloemen, E.Bodde
de heren P. den Ouden, B. Schutte, A. van Garderen, N. Ekkelboom, P. Leusman
Aanwezige leden: mevrouw Oortman en de heer Overkamp

1.  Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.]

2.  Verslag van de jaarvergadering 2012
Voorlezen van het verslag van de jaarvergadering door B. van Tongeren

3.   Het financieel verslag
Het financieel verslag werd door de penningmeester doorgenomen en nader uitgelegd aan de hand vande jaaroverzichten.
Helpt elkander heeft een positief resultaat in 2012 behaald.
De uitgaven werden nogmaals doorgenomen. Er waren 15 uitvaarten in 2012. Ook werden de diverse banken besproken waar geld is belegd. Er wordt geen geld belegd bij banken met hoge risico’s.
Hierdoor is het rentepercentage ook niet aan de hoge kant op dit moment.
Aan de leden werd medegedeeld dat de actuaris de boekhouding controleert en ook de boekhouder controleert nogmaals. Toch werd ook aangegeven dat de kascommissie nogmaals de controle kan uitoefenen indien dit gewenst is.

4. Uitkering
Er werd besproken wat het doel van Helpt Elkander in eerste instantie is, n.l. het uitkeren van een bedrag voor een standaardbegrafenis. De keuze voor meer voorzieningen is dus in eigen hand. Het voorstel om het ongeboren kind mee te verzekeren vanaf 26 weken werd besproken, mits de moeder lid is van HE. Daarnaast werd de hogere uitkering voor jongeren tot 21 jaar besproken. Dit wordt door het
bestuur nog nader besproken en bekeken, hoeveel die daadwerkelijk zal bedragen. Enkele leden vonden het verschil vergeleken bij de standaarduitkering nogal aan de hoge kant. Nader bericht volgt.

5.  Bestuursverkiezingen
De bestuursleden Berthie Schutte en Patrick den Ouden werden unaniem weer herkozen en nemen dus weer plaats in het bestuur tot 2016.

6.  Verslag voorjaarsvergadering Nardus
Aan de aanwezige leden werd ook uitleg gegeven over de toegevoegde waarde van ons lidmaatschap bij Nardus. Dat HE hier lid van is, werd positief bevonden. HE heeft hierdoor een richtlijn en kan bij evt. problemen Nardus raadplegen. In de toekomst
dient dan ook een uitvaart volgens de richtlijnen van Nardus uitgevoerd te worden.

7.  Voortgang Mortuarium.
De tekeningen werden nogmaals voorgelegd en besproken. Een aanwezig lid
(mevr. Oortman) van HE vond de uitbreiding met familiekamers niet nodig. De rest stond er positief tegenover en ziet dit als een toegevoegde waarde in de huidige tijd. Ook een eventuele medefinanciering door HE werd besproken. Dit kan in de vorm van aandeelhouder worden of door een lening te verstrekken.
HE heeft aangegeven dit wel te willen, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. De begroting van de bouwkosten viel veel hoger uit dan eerst was aangegeven, dit vonden enkele bestuursleden opmerkelijk en misschien is een evt. verklaring hiervoor voor te leggen door het bestuur van het Mortuarium.
Duidelijk werd wel, dat de invloed van Kienhuis niet geheel gewenst is. HE geeft de voorkeur aan liever met andere verenigingen of instanties in zee gaan. Ook is een voorwaarde dat Kienhuis niet eenzelfde doel voor ogen heeft (n.l. een eigen mortuarium elders in Denekamp bijvoorbeeld). HE zou evt. zelf een eigen Mortuarium kunnen financieren. Dit ook met het oogpunt dat er in de toekomst een evt. samenvoeging met Barbara zou kunnen plaatsvinden. Nadere info volgt.

8.  Nazorg
Er wordt nu standaard een eigen condoleancekaart van HE elkander aan de nabestaanden verstuurd. Tevens werd aangegeven dat ook dit jaar een nieuwe activiteit binnen HE is opgenomen. Er wordt door het bestuur in de toekomst een bezoek gebracht aan de nabestaanden van een overledene. Dit met grote zorgvuldigheid naar de nabestaanden toe. Dus er wordt een respectabel tijdstip in acht genomen om hen te benaderen en ook wordt er duidelijk gekeken naar wat de nabestaanden als niet of juist wel positief hebben ervaren. Tevens wordt de factuur door HE goed nagekeken, om te voorkomen dat er niet door de diverse begrafenisondernemers in verhouding te hoge kosten worden berekend. (hierbij werd een praktijkvoorbeeld genoemd, waarbij HE nogal twijfels heeft over de gedeclareerde bedragen).
Met de desbetreffende ondernemer is HE in discussie.

9. W.v.t.t.k
De heer Overkamp stelde voor om ook uitvaarten in het Irenegebouw te laten plaatsvinden. Ook vergaderingen zouden hier gehouden kunnen worden. Hierover wil het bestuur toch even nadenken. De kosten van een koffietafel zijn dermate hoog bij div. bedrijven o.a. crematorium, dat er ook al bij leden van HE vaak gekozen is voor een andere locatie, o.a. het laatste jaar ook bij Het
Podium, omdat hier de kosten lager zijn.

10. Rondvraag
Patrick de Ouden  vraagt zich af of het niet een goed idee is om bij maandelijkse overboekingen van betalingen de contributie iets te verhogen i.v.m extra overboekingskosten. Een maandelijkse betalingsopdracht is dan vaak een betere optie.
Verder waren er geen vragen.

11.  Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten en hij bedankt iedereen voor zijn/haar komst en wenst eenieder een wel thuis.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.